Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Termores sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, KRS: 0000474930, NIP: 8133680096, numer telefonu: 177796255, adres email: termores@termores.pl („Administrator”).
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy a także w celu określenia i kontroli wysokości opłat za świadczone usługi oraz a także nadzoru i wyłącznej odpowiedzialności nad placem budowy. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  a) Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  b) Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
  c) Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne) oraz w celu określenia i kontroli wysokości opłat za świadczone usługi a także nadzoru i wyłącznej odpowiedzialności nad placem budowy.
 3. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 4. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat
  • od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);
  • ub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
  • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych(w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.